top of page

SOU NOU

Kreye Enpak Siyifikatif

Vizyon Haitian Community Center Of Greater Norwich Inc. se asire ke tout jèn, fanmi, moun, ak granmoun aje gen aksè a sèvis ak sipò yo bezwen pou yo pwospere. Misyon nou se fè sèvis pou  moun ki nan bezwen yo nan bay edikasyon, fòmasyon, aktivite kiltirèl ak sèvis sipò yo bezwen pou yo reyisi.

 

Direktiv estratejik nou yo enkli: 

  • Pwogramasyon ak aktivite ki vize pou sipòte Ayisyen-Ameriken k ap viv nan Connecticut. Sa a se yon popilasyon k ap grandi ki pa gen ase sèvis epi ki manke aksè ak konsyans sou resous ak sipò pou patisipe totalman epi vin manm aktif nan kominote a. 

  • Bay edikasyon, fòmasyon, ak sèvis pou bezwen debaz yo, epi kreye aktivite kiltirèl akeyan pou tout manm kominote a patisipe. 

  • Sipòte bezwen edikasyon ak devlopman pwofesyonèl timoun, jèn ak jèn adilt nou yo. 

  • Sipòte granmoun aje yo ak manm fanmi yo lè yo bay resous pou sipòte sante yo ak byennèt yo. 

 

Atravè ministè nou an, nou pran angajman pou bay pi gwo kalite sèvis yo, pou nou vin bon jeran resous nou yo, pou nou dirije ak gras ak konpasyon, epi pou nou kenbe yon wo nivo pwofesyonalis, entegrite, ak ekselans.

bottom of page